Реквизиттері:
ҚР БҒМ «Ұлттық тестілеу орталығы»
РМҚК реквизиттері:

010011, Астана қ., Жеңіс даңғылы, 60,
РНН 600300086081,
БИН 000140001853,
ИИК KZ536010111000001515,
БИК HSBKKZKX,
KБЕ 16,
«Қазақстан халық банкі» АҚ.